Stredná priemyselná škola, SNP 413/8, Myjava

Stredná priemyselná škola, SNP 413/8, Myjava

SNP 8
90701 Myjava
IČO: 161381

Informácie o inštitúcii Stredná priemyselná škola, SNP 413/8, Myjava

 

Informácie o škole

Škola založená v roku 1949, názov Stredná priemyselná škola v Myjave od 1984.

Poslanie školy: Škola vychováva absolventov v odboroch strojníctvo, mechatronika, technické informačné služby, elektrotechnika, technické lýceum – technické gymnázium.

Škola poskytuje  ubytovanie svojim študentom v školskom internáte, poskytuje celodenné stravovanie ubytovaným študentom, poskytuje stravovanie svojím študentom a zamestnancom.

Možnosti občerstvenia: v areále školy sa nachádza školský bufet, ktorý je k dispozícií študentom od 8:00 do 14:00,  Stravovanie pre študentov: v škoskom internáte v čase od 12:00 do 15:00.

Mimovyučovacie možnosti: študenti majú možnosť sa zapájať do krúžkov, olympiád, SOČ, ....

Možnosti uplatnenia: absolventi školy majú možnosť uplatniť sa v strojárskom priemysle v odboroch strojníctvo, mechatronika, technicko informační pracovníci. Majú sa možnosť uplatniť v automobilovom priemysle, ako strojnícke profesie, ale aj elektrikárske profesie. Absolventi školy môžu pokračovať v štúdiu na vysokých školách technického zamerania, ako sú strojníctvo, elektrotechnika, stavebníctvo. Na školách ekonomického smeru a marketingu.

Vybavenosť školy: škola má k dispozícii učebne odborných predmetov na mechatroniku, strojníctvo, elektrotechniku, výpočtovú techniku a informatiku, jazykové učebne, knižnicu s internetom pre študentov, laboratória, dielne pre odbornú prax v rámci vyučovania, telocvičňu.

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Ing. Mgr. Alena Palková – riaditeľ školy

Mgr. Iveta Maliariková – zástupca riaditeľa školy

Ing. Ľubica Podmajerská – vedúca technicko-ekonomických činností

Mgr. Anna Petrášová – vedúca výchovy ŠI

Rada školy: PaedDr. Miroslav Medveď – predseda rady školy

Združenie rodičov pri SPŠ: Mgr. Dana Gálová– predseda rady rodičov

++ 421 034/621 21 49 riaditeľ - alena.palkova@spsmy.tsk.sk

++ 421 034/621 38 61 informátor

++ 421 034/621 23 48 sekretariát - sps@spsmyj.sk

++ 421 034/621 24 46 učtáreň

++ 421 034/621 39 34 vrátnica, hospodárka školského internátu

++ 421 034/621 22 25 vedúca jedálne

Kde nás nájdete?

Zobrazit